13/04/2018 15:39
Xem với cỡ chữ

UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Triển khai công tác Kiểm tra, giám sát quý II/2018

Ngày 12/4/2018 tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra TW, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc.
Báo cáo kết quả công tác KT, GS quý I/2018 cho thấy: Thời gian qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp báo báo tổng kết công tác KT, GS năm 2017; tham mưu cấp ủy ban hành Chương trình KT, GS năm 2018 và triển khai thực hiện được một số cuộc theo chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cấp dưới xây dựng và thực hiện chương trình KT, GS năm 2018.
Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã xây dựng chương trình KT, GS năm 2018; một số ủy ban kiểm tra đã chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng ngay từ đầu năm; chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.
Công tác KT,GS trong Đảng bộ khối tiếp tục được duy trì có nền nếp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác KT,GS vào phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối.
Tuy nhiên, trong quý I, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối mới tập trung tổng kết thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng chương trình KT, GS năm 2018 và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của trung ương nên số lượng các cuộc KT,GS còn ít và giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017; việc triển khai thực hiện chương trình KT,GS tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở. Một số ủy ban kiểm tra gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và báo cáo chuyên đề còn chậm so với yêu cầu, có đơn vị không gửi báo cáo.
Phát huy những kết quả đạt được của quý I, UBKT các cấp tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 có hiệu quả các nhiệm vụ KT, GS. Cụ thể, hoàn thiện công tác chuẩn bị để tham mưu triển khai thực hiện chương trình KT, GS năm 2018. Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS. Phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới nắm bắt, trao đổi thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng bộ Khối giao;  xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Tăng cường nắm bắt tình hình các đơn vị qua các kênh thông tin để phát hiện, xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện quy chế phối hợp giưa ủy ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng.
Hội nghị cùng thảo luận chuyên đề “việc tiếp nhận và xử lý, đơn, thư” để làm rõ hơn các hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tình trạng lúng túng của một số ủy ban kiểm tra. Qua đó, giúp ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn trong việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư; tạo điều kiện cho các bước giải quyết đơn, thư thuận tiện, nhanh chóng, đúng tiến độ, thời gian và có chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS góp phần cùng đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công chỉ đạo: Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thành chương trình công tác đã đề ra; chú trọng, làm tốt công tác giám sát thường xuyên qua các kênh thông tin, nhằm phát hiện mọi hành vi vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời; xây dựng đề cương, kế hoạch cho các cuộc KT, GS theo chương trình năm 2018 ngay từ đầu quý II/2018. Tiếp tục làm tốt việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt lưu ý trong các lãnh vực về quản lý kinh tế, quản lý cán bộ, tham nhũng.

UBKT Đảng ủy VDB

Tìm theo ngày :